•  
  •  
  • Računi i plaćanja

   • Računi pravnih lica
  • Podnošenjem zahtjeva za otvaranje računa pravnih lica, uz priloženu dokumentaciju, možete istovremeno otvoriti račun unutrašnjeg platnog prometa i račun ino platnog prometa.

   Račun se otvara automatski na šalteru Banke, bez dužeg zadržavanja i naknade za otvaranje računa.

   1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar kod nadležnog organa;
   2. Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuju u sudski registar;
   3. Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju, ako nije osnovan neposredno na osnovu propisa;
   4. Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku / Biroa za statistiku, o razvrstavanju prema djelatnostima. Po zakonskim propisima jednošalterskog sistema registracije preduzeća (za RS), obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti izdaje APIF.
   5. Potvrda o registraciji kod Poreske uprave / Uprave prihoda BD BiH (JIB) ili dokument o registraciji sa upisanim JIB-om (jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata);
   6. OP obrazac - Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje / Obrazac 3 - Popis osoba - lica ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometa u zemlji (FBiH); Obrazac 4 - Izmjene popisa osoba - lica ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometa u zemlji (FBiH); Obrazac 5 - Popis osoba - lica ovlaštenih za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju (FBiH);
   7. Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za potpisivanje platnih naloga radi raspolaganja sredstvima sa transakcionog računa;
   8. Fotokopije identifikacionih dokumenata (ID) lica ovlaštenih u KDP-u za raspolaganje sredstvima na računu (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije;
   9. Fotokopije ID lica ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje poslovnih subjekata - zakonskih zastupnika poslovnih subjekata (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
   10. Fotokopija ID drugog lica koje je samo predalo potrebnu dokumentaciju (za rezidente kopije ličnih karti, za nerezidente kopije pasoša, ovjerene od strane službenika Banke u prisustvu identifikovanog lica ili ovjerene od nadležne institucije);
   11. Dozvola za rad ako je potrebna za određenu vrstu posla
   12. Finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period koji se podnosi nadležnim institucijama, a za novoosnovane poslovne subjekte nakon predaje prvog obračuna;
   13. Dokumentaciju o vlasničkoj strukturi- ukoliko je vlasnik poslovnog subjekta drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i „konačnom“ stvarnom vlasniku fizičkom licu;
   14. Druga dokumenta na zahtjev Banke
  •