•  
  •  
  • E-Bankarstvo (privreda)

  • Savremeni način poslovanja - štedi vrijeme, smanjuje troškove, povećava produktivnost, otvara nove mogućnosti življenja...

   Elektronsko bankarstvo Nove banke je najbolji i najbrži način da finansijske poslove obavljate od kuće ili sa radnog mjesta.
   Namijenjen je i za pravna i za fizička lica, za mala i za velika preduzeća, preduzetnike, zanatlije...
   Jednostavno rečeno, e-banking predstavlja način da uvijek budete primljeni preko reda, ne izlazeći iz kancelarije ili iz kuće.
   Sa elektronskim bankarstvom nemate potrebu za papirnim obrascima platnih naloga, za ručnim potpisivanjem naloga, za fizičkim odlaskom u banku, stajanjem u redu - sve je to elektronski.
   Sve završavate sa svog radnog mjesta za mnogo kraće vrijeme. Ušteđeno vrijeme možete iskoristiti mnogo kvalitetnije - da pročitate nešto interesantno, razgovarate sa kolegama, budete opušteniji...
    

   E-bank korisniku omogućava:

   • pregled stanja računa
   • pregled prometa na računu
   • pregled izvještaja
   • plaćanje obaveza putem platnih naloga sa tekućim datumom i datumom unaprijed
   • slanje i prijem ličnih i opštih obavijesti
   • sigurnost od neovlašćenog upada u bazu podataka

   Banka korisniku obezbjeđuje:

   • besplatan programski paket za upotrebu E-bank
   • sigurnosni paket i digitalni certifikat
   • besplatnu instalaciju i tehničku pomoć
   • besplatana obuka i priručnik za upotebu E-bank
   • servisni telefon

   Kako postati korisnik?

   Da bi ste postali korisnik elektronskog bankarstva potrebno je:

   • da imate otvoren račun u Novoj Banci
   • da popunite i potpišete odgovarajuće obrasce za pristup i to na šalteru banke gdje ste otvorili račun

   Pravno lice može da ovlasti jednu ili više osoba za korištenje usluge elektronskog bankarstva i to sa različitim nivoima ovlaštenja.
   Korisnik treba imati minimum računarske opreme koju uglavnom većina potencijalnih korisnika već upotrebljava u poslovanju. Bančini stručnjaci će svojim savjetima pomoći klijentima da sastave optimalnu konfiguraciju za korišćenje elektronskog poslovanja.

   Kako funkcioniše

   Jednostavno.Unesete podatke o plaćanju u aplikaciju, ovlašteno lice vaše firme elektronski potpiše (odobri) podatke koje ste unijeli i nakon toga izvršite elektronsko slanje podatka u banku. Za nekoliko minuta, nakon obrade u banci, vaša transkcija je uspješno završena!

   Korisničko uputstvo (video)

    

   Sigurnost i zaštita podataka

   Omogućena je zaštita podataka pomoću PKI tehnologije na SMART karticama.Prenos podataka između korisnika i elektronske banke je veoma brz i pouzdan. Sigurnost i zaštita povjerljivih finansijskih podataka obezbjeđena je na nekoliko nivoa. Svi podaci su šifrovani na izlazu pošiljaoca, a dešifruju se jedino kod primaoca. Osobe u komunikaciji prolaze autorizaciju i time obezbjeđuju autentičnost podataka tako da ih mogu čitati jedino oni kojima su namjenjeni. Podaci se digitalno potpisuju i ne mogu se kasnije poreći.

   Koje su prednosti:

   • smanjenje troškova transakcija - niže cijene transakcija u odnosu na klasično šaltersko poslovanje
   • brži obrt sredstava
   • siguran i bezbijedan platni promet
   • ušteda vremena
   • mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mjesta
   • stalni (OnLine) uvid u stanje i promet na računu
   • udaljeno potpisivanje naloga putem WEB E-Bank
   • jednostavan izgled aplikacije elektronskog bankarstva, načina upisivanja i slanja podataka u banku
   • otvara banku klijentima 24 sata dnevno i 7 dana u toku sedmice. Umjesto da traži parkiranje te čeka u redu ispred šaltera, klijent obavlja bankarske poslove iz svoje kancelarije ili iz kuće u vrijeme kada mu to najviše odgovara
   • omogućava stalan uvid u trenutno stanje svih računa (kod jedne ili više banaka koje koriste Halcom aplikaciju elektronskog bankarstva)
   • daje ažuran uvid u podatke tekućih priliva, koje klijent može odmah potrošiti i time postići brže obrtanje svojih sredstava
   • omogućava pripremu platnih naloga sa valutacijom unaprijed. Na taj način klijent može pripremati redovna mjesečna plaćanja samo jednom mjesečno ili pripremiti plaćanja, koja stižu u obaveze u vrijeme odsutnosti klijenta
   • daje klijentu mogućnost slanja u banku različitih zahtjeva za reklamacijom, zahtjeva za potvrdom za plaćanja ili druge željene poruke
   • daje mogućnost povezivanja korisničkog dijela E-Bank rješenja, koji se nalazi kod klijenta, sa njegovim postojećim aplikacijama za obradu finansijskih podataka
   • nudi klijentu mogućnost uvoženja naloga iz drugih aplikacija ako su one tamo pripremljene i time izbjegava potrebu za duplim upisivanjem platnih naloga u dva različita sistema
   • vodi klijentu ažurne podatke o njegovim poslovnim partnerima i njihovim računima
   • pruža klijentu mogućnost pripreme uzoraka platnih naloga za račune koje mora redovno plaćati i koristi ih za brzu pripremu novih plaćanja
   • E-Bank klijent može koristiti i za preuzimanje različitih vrsta datoteka (šifarnici, slikovna marketinška obavještenja, planove amortizacije kreditiranja itd.) od banke
   • daje klijentu mogućnost otkazivanja naloga ako nalog još nije obrađen u centralnim bankarskim obradama
   • štampa po izboru klijenta sve vrste rezultata obrade (izvodi, platni nalozi, poruke banke, itd.)
   • zaposleni u preduzeću dobijaju svaki svoja ovlaštenja za rad s E-Bankom tako npr. neki mogu samo upisivati podatke, drugi potpisivati, treći pregledati promet i stanje dok četvrti mogu imati kombinovana ovlaštenja
   • korištenje dodatne funkcionalnosti putem WEB E-Bank (putem interneta sa bilo kog mjesta na zemlji) - udaljeno potpisivanje naloga, pregled stanja i prometa na računima kao i pregled arhive naloga
  •