•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Broker Nova

  • Broker Nova zajedno sa Novom bankom AD aktivno je uključena u razvoj tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva je da se pomogne preduzećima da nađu nove mogućnosti finansiranja. Potrebe za dugoročnim finansiranjem domaćih preduzeća kroz finansiranje razvojnih projekata do sada je bilo moguće jedino putem kredita, koji kao finansijski instrument, u mnogim slučajevima ne odgovara potrebama preduzeća, a sa druge strane predstavlja određeni rizik.
   Mogućnosti finansiranja koje pružaju instrumenti tržišta kapitala (akcije i obveznice) znatno su širi u prvom redu zbog prenosivosti ovih instrumenata što faktički snižava rizik plasmana srestava kroz iznalaženje optimalnih solucija, kako za finansijere, tako i za korisnike sredstava.
   Broker Nova je osnivač i član Banjalučke berze hartija od vrijednosti od samog osnivanja, kao i član i suvlasnik Centralnog registra HOV RS. Broker nova je jedna od vodecih brokerskih kuca od samog osnivanja Banjalucke berze.

   Poslovanje sa hartijama od vrijednosti za većinu građanja Bosne i Hercegovine predstavlja novu oblast sa kojom se ranije nisu susretali. Broker Nova vam odgovara na neka od najčešće postavljenih pitanja:

   Šta su hartije od vrijednosti?

   To su dokumenti tj. potvrde u obliku elektronskih zapisa koje se vode u Centralnom registru hartija od vrijednosti RS, a sadrže određeno pravo za njihovog vlasnika.

   Koje su vrste hartija od vrijednosti?

   Najčešća podjela hartija od vrijednosti je na vlasničke (akcije) i dužničke hartije od vrijednosti (obveznice). 

   Šta je akcija?

   Na osnovu ulaganja vaučera u određeno preduzeće ili privatizacioni investicioni fond Direkcija za privatizaciju RS je obračunala akcije koje je svako lice koje je uložilo vaučere dobilo na svoj vlasnički račun koji se vodi u Centralnom registru HOV.
   Akcije koje ste dobili u procesu privatizacije se vode na vašim matičnim brojevima. Na osnovu vlasništva na akcijama imate pravo raspolaganja (prodaje), učestvovanja u radu Skupštine akcionara preduzeća ili fonda gdje ste akcionar te pravo na dividendu (ukoliko preduzeće dobro posluje) ili na dio likvidacione mase preduzeća srazmjerno broju akcija (ukoliko preduzeća ode u likvidaciju).

   Šta je Centralni registar hartija od vrijednosti?

   To je institucija koja vodi brigu o registraciji emitenata hartija od vrijednosti, evidenciji vlasništva hartija od vrijednosti svakog pojedinačnog akcionara preduzeća, zatim o promjeni vlasnišva na osnovu trgovine na berzi, evidenciji vlasništva nad akcijama na osnovu poklona, nasljeđivanja i drugih pravnih radnji, registraciji novih emisija hartija npr. po osnovu ostvarene dividende.
   Centralni registar HoV na zahtjev vlasnika izdaje potvrdu o vlasništvu nad akcijama.

   Šta je berza?

   Berza je mjesto na kojem se organizovano na osnovu jasnih pravila trguje hartijama od vrijednosti. Na Banjalučkoj berzi vrši se trgovina hartijama od vrijednosti koje su registrovane u Centralnom registru HOV RS.
   Tržište berze se sastoji od berzanske kotacije (elitna preduzeća koja su ispunila specifične zahtjeve), te od kotacije zatvorenih investicionih fondova i slobodnog berzanskog tržišta.

   Šta je brokerska kuća?

   To je ovlašteni posrednik preko kojeg možete kupiti ili prodati svoje hartije od vrijednosti. Brokerske kuće moraju biti članovi Banjalučke berze HOV i dobiti posebnu dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti za obavljenje ove djelatnosti.

   Koliko vrijede moje hartije od vrijednosti (akcije/obveznice)?

   Cijena akcija/obveznica na berzi varira u zavisnosti od ponude i tražnje za pojedinim hartijama od vrijednosti. Ovlaštena lica Broker Nove mogu Vam dati najnovije informacije o kretanjima cijena. Na osnovu ove informacije možete odrediti cijenu po kojoj želite kupiti ili prodati svoje HoV.

   Kako mogu kupiti ili prodati akcije/obveznice?

   Potrebno je da lično odete u jednu od filijala Nove banke AD Banja Luka koje vrše prijem naloga za kupovinu i prodaju akcija ili u sjedište Broker Nove u Banjaluci, sklopite Ugovor o brokerskom posredovanju, te date nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti.

  •