•  
  •  
  • Oročena štednja

  • Oročena štednja je namijenjena svima koji svoj novac žele oročiti na određeni rok na osnovu jednokratne uplate.
   Klijent i Banka ugovorom određuju rok na koji se štedni ulog oročava. Period oročenja birate sami kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati.
   Oročeni štedni ulozi se mogu isplatiti odmah po isteku ugovorenog roka ili se može zaključiti novi ugovor o oročenju kada Vi birate da li oročavate ukupan iznos glavnice i kamate ili samo dio tog iznosa.
   Ukoliko želite da raskinete oročenje prije isteka ugovorenog roka, Banka će Vam to omogućiti bez naknade. U slučaju prijevremnog razročenja, Banka će vam priznati kamatu po stopi u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama za prijevremeno razročenje.

   Za sva oročenja do 13 mjeseci u slučaju prijevremenog razročenja Banka će priznati kamatu koja važi za avista depozite.

   Zavisno od valute i roka oročenja kamatne stope se kreću prema tabeli u prilogu:

   Oročena štednja (akcijske kamatne stope)


   Valuta

   KM/EUR

   OSTALE VALUTE

   Oročeni štedni ulozi na 1 mjesec:

   0,20%

   0,05%

   Oročeni štedni ulozi na 2 mjeseca:

   0,25%

   0,05%

   Oročeni štedni ulozi na 3 mjeseca: 

   0,30%

   0,10%

   Oročeni štedni ulozi na 6 mjeseci:

   1,40%

   0,20%

   Oročeni štedni ulozi na 12 mjeseci:

   1,80%

   0,30%

   Oročeni štedni ulozi na 13 mjeseci:

   2,50%

   0,50%

   Oročeni štedni ulozi na 18 mjeseca:

   2,60%

   0,70%

   Oročeni štedni ulozi na 24 mjeseca:

   2,80%

   0,80%

   Oročeni štedni ulozi na 36 mjeseci:

   3,00%

   0,90%

   Oročeni štedni ulozi na 48 i više mjeseci:

   3,20%

   1,00%

   * Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj
   Datum primjene od 01.11.2016. godine

   Obračun kamate kod štednih uloga oročenih na rokove kraće od godinu dana vrši se mjesečno, a pripis kamate po isteku oročenja, odnosno ugovorenog roka. Kod štednih uloga oročenih preko jedne godine obračun kamate se vrši mjesečno, a pripisuje se godišnje, odnosno po isteku oročavanja.

  •