•  
  •  
  • Krediti sa 100% depozitom

  • Imate novac? Ali trebate ga investirati? Rješenje za Vas je kredit Nove banke sa učešćem 100% depozita! Dakle, položite Vaša sredstva na račun namjenskog depozita u Novoj banci, Banka Vam automatski odobri kredit za potrebno plaćanje u istom iznosu (za KM i EUR valutu)  na rok koji će odgovarati Vašoj kreditnoj sposobnosti uz minimalnu maržu i naknadu. Nakon  otplate kredita, Vi imate svoja sredstva, a izvršili ste potrebna plaćanja.

    

   Iznos

   Nema limita

   Rok otplate

   Bez ograničenja

   Kamatna marža

   1,95% p.a. fiksna (EKS za RS i FBiH je 2,25%)
    

   EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos kredita 5.000,00 KM, rok otplate 60 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita
    

   Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju plus marža 1,95%.
    

   Ukoliko klijent već ima oročen nenamjenski depozit priznaje se ugovorena stopa prilikom razročenja, a u svrhu prenosa na namjenske depozite.
    

   Ukoliko je kamatna stopa bila veća od trenutno važeće i ukoliko klijent želi, Banka će ugovoriti oročenje po istoj stopi koju je klijent imao. U tom slučaju osnovica za formiranje aktivne stope biće ugovorena stopa + kamatna marža.

   Naknada za obradu kredita i administrativne troškove

   0,50% od iznosa kredita, min 10,00 KM, jednokratno

   Bez troškova administrativnih usluga

   Naknada za vođenje kreditne partije

   Bez naknade

   Prednosti za klijenta

   Konkurentna kamatna marža

   Mogućnost dogovora pasivne kamatne stope

   U slučaju ugovorene pasivne kamatne stope, a kod prijevremenog raskida Ugovora, deponent ima pravo na:

   • avista kamatnu stopu ukoliko je prošlo manje od ½ perioda otplate kredita, odnosno
   • ugovorenu kamatnu stopu ukoliko je prošlo više od ½ perioda otplate kredita

   Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju (plus marža 1,95%)​
    

   Mogućnost korištenja kredita za različite namjene
    

   Plaćanje putem trajnog naloga
    

   Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka
    

   Iskustvo u poslovima kreditiranja
    

   Mogućnost korišćenja drugih proizvoda Banke 

   Obezbjeđenje

   Ugovor o zalogu novčanog depozita 1:1 u valutama KM i EUR
    

   U ostalim valutama: Ugovor o zalogu novčanog depozita čiji iznos se računa po formuli Iznos kredita/0,7;
    

   Mjenica i 5 bjanko potpisanih naloga korisnika kredita (klijent nema trošak mjenica)

    

  •