•  
  •  
  • Krediti sa 100% depozitom

  • Imate novac? Ali trebate ga investirati? Rješenje za Vas je kredit Nove banke sa učešćem 100% depozita! Dakle, položite Vaša sredstva na račun namjenskog depozita u Novoj banci, Banka Vam automatski odobri kredit za potrebno plaćanje u istom iznosu (za KM i EUR valutu)  na rok koji će odgovarati Vašoj kreditnoj sposobnosti uz minimalnu maržu i naknadu. Nakon  otplate kredita, Vi imate svoja sredstva, a izvršili ste potrebna plaćanja.

    

   Iznos

   Nema limita

   Rok otplate

   Bez ograničenja

   Kamatna marža

   1,95% p.a. (EKS za RS i FBiH je 2,25%)
    

   EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za iznos kredita 5.000,00 KM, rok otplate 60 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita
    

   Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju plus marža 1,95%.
    

   Ukoliko klijent već ima oročen nenamjenski depozit priznaje se ugovorena stopa prilikom razročenja, a u svrhu prenosa na nemjenske depozite.
    

   Ukoliko je kamatna stopa bila veća od trenutno važeće i ukoliko klijent želi, Banka će ugovoriti oročenje po istoj stopu koju je klijent imao. U tom slučaju osnovica za formiranje aktivne stope biće ugovorena stopa + kamatna marža.

   Naknada za obradu kredita

   • 0,50% od iznosa kredita, min 10,00 KM, jednokratno
   • bez naknade za iznos kredita koji se zatvara traženim kreditom (za zamjenske) 
   Naknada za prijevremenu otplatu kredita Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 0,50% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,50% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

   Naknada za vođenje kreditne partije

   Bez naknade

   Prednosti za klijenta

   • Konkurentna kamatna marža
   • Mogućnost dogovora pasivne kamatne stope
   • U slučaju ugovorene pasivne kamatne stope, a kod prijevremenog raskida Ugovora, deponent ima pravo na:
    - avista kamatnu stopu ukoliko je prošlo manje od ½ perioda otplate kredita, odnosno
    - ugovorenu kamatnu stopu ukoliko je prošlo više od ½ perioda otplate kredita
   • Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju (plus marža 1,95%)​
   • Mogućnost korištenja kredita za različite namjene
   • Plaćanje putem trajnog naloga
   • Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka
   • Iskustvo u poslovima kreditiranja
   • Mogućnost korišćenja drugih proizvoda Banke 

   Potrebna dokumentacija

   • Zahtjev za kredit
   • Kopija CIPS lične karte i potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS-a
   • Dokaz o izvoru otplate kredita uz uključenu napomenu

   Ukoliko klijent iz opravdanih razloga ne može dokazati sve izvore otplate kredita, dužan je da napiše izjavu u kojoj će navesti iz kojih izvora će se kredit  otplaćivati a o istom će se odlučivati na višem nivou odlučivanja.

   Obezbjeđenje

   • Ugovor o zalogu novčanog depozita 1:1 u valutama KM i EUR
   • U ostalim valutama: Ugovor o zalogu novčanog depozita čiji iznos se računa po formuli Iznos kredita/0,7;
   • Mjenica i 5 bjanko potpisanih naloga korisnika kredita
   • Namjenski depozit se registruje u Centralnom registru zaloga godinu dana duže od roka dospjeća kredita. Depoziti u iznosu manjem od 1.000,00 KM se ne registruju.

   Trošak upisa zaloga

   Trošak upisa snosi Banka (18,00 KM)

   Trošak mjenica

   Trošak mjenice snosi Banka

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za lombardni kredit Nove banke

    

  •