•  
  •  
  • Krediti za kupovinu poslovnih prostora

  •  

      

   Korisnici kredita

   • državljani BIH
   • kreditno sposobni klijenti
   • koji ostvaruju primanja u BIH
   • koji ostvaruju primanja u inostranstvu uz sudužnika 
   • koji je državljanin BIH sa prebivalištem u BIH i redovnim mjesečnim primanjima
   • koji primaju platu preko računa u NB i koriste jedan od paketa

   Iznos

   U zavisnosti od kreditne sposobnosti

   Posebna mogućnost:

   Klijent može tražiti i veći iznos kredita u skladu sa procjenom nekretnine i kreditnom sposobnošću, a max do 10% od iznosa kredita.

   Rok otplate

    15 godina

   Kamatna stopa

   8,99% p.a. za klijente Banke
    

   EKS je 10,05% za područje RS i 9,97% za područje Federacije BiH a računala se na bazi iznosa od 100.000,00 KM, maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova klijenta koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita. 

   Vrsta kamatne stope

    Fiksna

    

   Naknada za obradu kredita

    

    

    

   Naknada za prijevremeni povrata kredita

    

    

    

    

    1,5% jednokratno

    

   Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske

   Naknada za vođenje kreditne partije

   1,50 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Prednosti za klijenta

   • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita
   • Mogućnost kredita plus!
   • Mogućnost pokretanja vlastitog biznisa
   • Mogućnost ostvarivanja prihoda od rente
   • Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka
   • Mogućnost korišćenja drugih proizvoda Banke

   Potrebna

   Dokumentacija:

   • Zahtjev za kredit,
   • Kopije CIPS ličnih karti i kopije potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS-a za tražioca kredita i jemce- platce,
   • Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i svakog jemca - platca,

   • Rekapitulacije o plaćenim porezima i doprinosima za tri mjeseca unazad preduzeća tražioca i jemaca - plataca

   • Administrativne zabrane na lična primanja tražioca kredita i jemce - platce

   • Izjave o zapljeni sredstava za tražioca kredita i jemce - platce,

   • Ugovor o davanju jemstva

   • Odobrenje za izgradnju, dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju za objekat koji je u izgradnji, nadogradnji ili rekonstrukciji

   • Procjena vrijednosti ponuđenog kolaterala od strane ovlaštenog procjenitelja

   • Projekat sa predračunom i premjerom radova za objekat koji je u izgradnji, nadogradnji ili rekonstrukciji

   • Zemljišno- knjižni izvadak i posjedovni list (polaganje radi sticanja prava uknjižbe) za predmet kupovine (gradnje), ne stariji od mjesec dana

   • Izvod iz knjige uloženih ugovora

   • Ugovor (predugovor) o kupoprodaji poslovnog prostora, u slučaju da se iz sredstava kredita kupuje poslovni prostor

   • Dokument kojim se potvrđuje vlasništvo nad nekretninom koja se nudi kao kolateral

   • Saglasnost za provjeru kreditne istorije potpisanu od strane tražioca kredita i jemaca - plataca

   Ostala dokumentacije po zahtjevu Banke

   Obezbjeđenje

   • Založno pravo - hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Nove banke;
   • Sudužnik po kreditu supruga/suprug;
   • Trajni nalog korisnika kredita ili otplata putem administrativne zabrane

    Dodatne mogućnosti:

   • ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do moment upisa hipoteke u korist NB uz garanciju i mjenice prodavca objekta

    Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za kredite Nove banke za kupovinu poslovnih prostora

    

  •