•  
  •  
  • Autokrediti

  • Nova banka nudi svojim korisnicima kredite za kupovinu željenog automobila. Na taj način, možete postati vlasnici novog vozila uz njegovu otplatu putem jednakih mjesečnih anuiteta.

   U prilogu detaljnije pogledajte:

    

    

   Prednosti za klijenta

   • mogućnost kreditiranja bez jemaca
   • fiksna kamatna stopa
   • iznos može biti uvećan za naknadu i polisu
   • automobil se preuzima odmah, a plaća se u ratama prilagođenim Vašim primanjima

   Potrebna dokumentacija

   • Zahtjev za kredit
   • Kopije CIPS ličnih karti i kopije potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS-a za tražioca kredita i jemce  - platce
   • Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i jemca - platca
   • Rekapitulacije o plaćenim porezima i doprinosima za tri mjeseca unazad iz preduzeća tražioca i jemaca - plataca
   • Administrativne zabrane na lična primanja tražioca kredita i jemca - platca,
   • Izjava o zapljeni sredstava
   • Ugovor ili profaktura prodavca automobila
   • Ugovor o davanju jemstva
   • Ostala dokumentacija po zahtjevu Banke

   Iznos

   U zavisnosti od iznosa profakture I kreditne sposobnosti klijenta

   Iznos kredita može biti uvećan za iznos obrade kredita I polise kasko osiguranja.

   Rok otplate

   do 7 godina

   Kamatna stopa

   Kamatna stopa je na godišnjem nivou, fiksna i iznosi 9%.
    
   EKS je (RS i FBiH) 10,79% i izracunata je za iznos kredita od 20.000,00 KM, nominalnu kamatnu stopu, maksimalan rok otplate, naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita.

   Namjena

   kupovina novih i polovnih automobila (ne starijih od 7 godina)

   Naknada za obradu kredita

    

    

    

   Naknada za prijevremenu otplatu kredita

    

    

    

    
   1,5% min 50,00 KM

    

   Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske;

   Naknada za vođenje kreditne partije

   1,00 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Obezbjeđenje

   • 2 (dvije) bjanko potpisane sopstvene mjenice i mjenicnu izjavu korisnika kredita
   • 5 (pet) bjanko potpisanih virmanskih naloga
   • Administrativne zabrane na licna primanja korisnika kredita i izjava o zapljeni racuna
   • Zalog na vozilo
   • Polisa kasko osiguranja vinkulirana u korist Banke za kredite preko 20.000,00 KM
   • Vlasnicki list automobila

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za auto kredite Nove banke

    

   Iznos kredita

   Rok (godina)

   3

   5

   7

   10.000

   318,00

   207,58

   160,89

   20.000

   635,99

   415,17

   321,78

   30.000

   953,99

   622,75

   482,67

   40.000

   1.271,99

   830,33

   643,56

   50.000

   1.589,99

   1.037,92

   804,45

   *Banka ima pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja. Sastavni dio letka su i informacioni listovi za stambene kredite u najbližoj poslovnoj jedinici Nove banke. Banka zadržava pravo izmjene uslova

  •