•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Kastodi banka

  • Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao novi učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta. Počeci razvoja kastodi poslova vremenski su vezani za kraj XIX vijeka, kada je kapital evropskih banaka učestvovao u kapitalnim investicijama u SAD, u izgradnji željeznica i gradova... Potreba da se, od strane ulagača, u SAD nadziru investicije u koje je kapital ulagan, te da se čuvaju sertifikati akcija svojih klijenata u svojim trezorima, vodila je ka tome da danas kastodi usluge predstavljaju čitav skup usluga koje Banka pruža Klijentima u okviru poslovanja sa HoV, koje Klijenti kupuju za sebe ili po nalogu svojih Klijenata.

   Kastodi usluge

   U okviru svoje redovne aktivnosti, Odjeljenje kastodi poslova Nove banke klijentima pruža sljedeće usluge:

   • otvaranje i vođnje vlasničkog računa hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenata- zakonitih imalaca HoV
   • otvaranje i vođenje računa HoV u ime kastodi banke, a za račun Klijenata- zakonitih imalaca HoV odnosno u ime svojih Klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca tih hartija (zbirni kastodi račun)
   • izvršavanje naloga za prenos prava iz HoV i naloge za upis prava trećih lica na HoV
   • izvještavanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu
   • obavještavanje o skupštinama emitenata i pravima vezanim za akcije i druge HoV koje su date na čuvanje kastodi banci
   • zastupanje na godišnjim skupštinama akcionara
   • pozajmljivanje HoV
   • upisivanje založnog prava na HoV koje se nalaze na kastodi računu u korist trećih lica
   • staranje o izvršenju poreskih obaveza svojih Klijenata - zakonskih imalaca HoV
   • ostale usluge vezane za HoV, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz HoV, dogovorene između klijenta i kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima

   Prednosti

   Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima :

   • iskustvo u obavljanju poslova sa HoV
   • pojedinačan i profesionalan pristup, u skladu sa individualnim zahtjevima Klijenta
   • svakodnevna usmena, pismena i elektronska komunikacija sa Klijentom
   • dostupnost i pouzdanost
   • ''zone povjerenja''
   • trgovanje na inostranim berzama u regionu i svijetu

   Kako se postaje klijent kastodi banke?

   Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

   Šta je potrebno od statusne dokumentacije za fizičko lice?

   Ako se radi o fizičkom licu, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

   • Zahtjev za sticanje statusa klijenta (obrazac se dobija u prostorijama KB)
   • lična karta ili pasoš (domicilne države, ukoliko se radi o nerezidentu) uz fotokopiju stranica sa ličnim podacima,
   • drugu dokumentaciju koju odredi služba (fotokopija kartice tekućeg računa, lični podaci-telefon, fax, e-mail...)
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova

   Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?

   Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u kastodi poslovima domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

   • akt o registraciji kod nadležnog organa
   • obavještenje o razvrstavanju po djelatnosti kod nadležnog zavoda za statistiku
   • spesimen potpisa ovlašćenih lica za izdavanje naloga i raspolaganje sredstvima na kastodi računima kod Banke
   • izvod iz poreske evidencije koji sadrži poreski broj
   • drugu dokumentaciju koju služba odredi (ovjerena fotokopija ugovora o otvorenom žiro-računu kod nosioca platnog prometa, lični podaci-telefon, fax, e-mail, fotokopije dokumenata ovlašćenih lica...)
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova


   Uz zahtjev za sticanje statusa klijenta strani investicioni fond koji ima svojstvo pravnog lica dužan je da dostavi:

   • dokaz o identitetu subjekta (društvo za upravljanje fondom) koji upravlja tim investicionim fondom (izvod iz sudskog registra matične firme)
   • dokaz o identitetu ovlaštenih lica društva za upravljanje (kopija identifikacionog dokumenta)
   • spesiment potpisa ovlaštenih za izdavanje nalog i raspolaganje sredstvima na namjenskim i kastodi računima
   • dozvola za upravljanje fondom izdana od strane nadležnog organa.
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova


   Strani investicioni fond koji nema svojstvo pravnog lica, dužan je da dostavi uz zahtjev:

   • punomoć izdana od strane društva za upravljanje fondom
   • dokaz o identitetu društva za upravljanje fondom (izvod iz sudskog registra matične firme)
   • spesiment potpisa ovlaštenih za izdavanje naloga i raspolaganje sredstvima na namjenskim i kastodi računima
   • dokaz o identitetu ovlaštenih lica društva za upravljanje (kopija identifikacionog dokumenta)
   • dozvola za upravljanje fondom izdana od strane nadležnog organa.
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova


   Globalna kastodi banka, uz zahtjev za sticanje statusa klijenta, dužna je dostaviti:

   • punomoć;
   • dokaz o identitetu globalne kastodi banke;
   • dokaz o identitetu ovlaštenih lica globalne kastodi banke (kopija identifikacionog dokumenta)
   • dozvola za obavljanje kastodi poslova izdana od strane nadležnog organa zemlje u kojoj se nalazi u sjedištu globalne kastodi banke.
  •