•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Kvalitet - ISO 9001:2000

  • Nakon 18 mjesečnih priprema, a u skladu sa razvojnom politikom banke, izvršena je certifikacija usklađenosti sistema upravljanja kvalitetom u Novoj Banci sa standardom ISO 9001:2000. Certifikaciju je izvršila austrijska certifikaciona ustanova OEQS tokom juna 2003. godine. Sveobuhvatni procesni model upravljnja bankom usaglašen sa standardom ISO 9001:2000 je snažan alat uprave banke. Bankom se upravlja na osnovu Poslovnika o upravljanju bankom i  nizom dokumenata, pravilnika, procedura, uputstava itd. različitog ranga u hijerarhiji. Dokumentacija je dostupna zaposlenima saglasno nivou ovlaštenja na intranet web site-u Nove Banke. Ukupna dokumentacija sadrži oko 2.600 stranica teksta i stalno se dopunjava. Ono što je važnije je implementacija stalnog procesa izmjene dokumentacije i usaglašavanja saglasno svim vrstama inputa u formi koja ostavlja zapise kvaliteta. Izmjene mogu biti motivisane bilo kojim faktorom: regulatornim, marketinškim, budžetskim, makroekonomskim, i slično.

   U upravljačkom smislu model upravljanja kvalitetom je dao podlogu za postavljanje organizacije banke na procesnom modelu, jačanje sposobnosti upravljanja prema ciljevima, konzistentnu politiku srednjoročnog i kratkoročnog planiranja, te dopunske zahtjeve prema marketingu i upravljanju ljudskim resursima, alatima nužnim za sposobnost razvoja organizacije u dinamičnom okruženju.

   Kvalitet usluge predstavlja osnovni činilac pridražavanja klijenata u banci i stoga moćno sredstvo održivog rasta banke s obzirom na manje troškove poslovanja sa lojalnom višegodišnjom klijentelom.

   Takođe, u skladu sa ranijim najavama ISO-a (International Organization for Standardization) i IAF-a (International Accreditation Forum), Nova Banka AD Banja Luka je izvršila sve neophodne pripreme za prelazak na novu verziju standarda ISO 9001 i u redovnom postupku resertifikacije u drugoj polovini 2009. godine, stekla sertifikat ISO 9001:2008.

  •